0No authorization...
 
 
PodkarpackieOK
Aktualnie czytana treść:
Preferencyjne pożyczki dla kobiet z Podkarpacia
 
 
Sprawdź pogodę dla:
 Podkarpacie
 
 
Preferencyjne pożyczki dla kobiet z Podkarpacia
fot:geralt pixabay
 
Preferencyjne pożyczki dla ...
Oceń

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl  do dnia 31 grudnia 2015 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00

Osoby uprawnione do ubiegania się o pożyczkę to kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

  1. są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. W województwie podkarpackim są to powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki to takie, którychcelem jest:

  1. uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
  2. rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:

  1. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
  2. zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
  3. zakup wartości niematerialnych i prawnych;
  4. adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
  5. zakup materiałów i wyposażenia;
  6. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki 

Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.

Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki 

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki 

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. 

Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką.

Szczegółowe informacje: http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-w-ramach-funduszu-pozyczkowego-dla-kobiet

 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodkarpackieOK © 2010-2019  
Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim
Informacje