Nowy raport pokazuje, że skala wykorzystywania seksualnego dzieci i niegodziwego traktowania nieletnich w internecie rośnie

Aktualności

Nowy raport pokazuje, że skala wykorzystywania seksualnego dzieci i niegodziwego traktowania nieletnich w internecie rośnie – konieczna jest zdecydowana reakcja ze strony środowiska międzynarodowego

WeProtect Global Alliance to globalny sojusz zrzeszający ponad 200 rządów, firm z sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego pracujących wspólnie w celu zmiany nastawienia międzynarodowego środowiska do problemu wykorzystywania seksualnego i niegodziwego traktowania dzieci w internecie, opublikował raport Global Threat Assessment 2021.

Raport Global Threat Assessment 2021 przygotowany przez WeProtect Global Alliance wzywa do radykalnej zmiany międzynarodowego podejścia do wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do znacznego wzrostu skali problemu.

Aż 1 na 3 respondentów (34%) biorących udział w globalnym badaniu Economist Impact przyznało, że w dzieciństwie zostali poproszeni o zrobienie czegoś o charakterze jednoznacznie seksualnym w internecie, z czym czuli się niekomfortowo.

Badanie pokazuje, że dzieci LGBTQ+ znajdują się w grupie bardziej narażonych na krzywdę seksualną w środowisku onlinei

Mimo niepokojących danych przedstawionych w raporcie, istnieje nadzieja, że rozwój technologii związanych z cyberbezpieczeństwem i zwiększone zaangażowanie rządów pomogą zmniejszyć skalę problemu

Zawarte w analizie dane pokazują, że skala tego typu naruszeń w internecie rośnie w tak szybkim tempie, że konieczna jak najszybsza zmiana międzynarodowego podejścia do kwestii zwiększania cyberbezpieczeństwa dzieci.

Eksperci wskazują również, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba zgłaszanych przypadków wykorzystywania seksualnego i niegodziwego traktowania dzieci w internecie osiągnęła najwyższy poziom o czym świadczą dane z  amerykańskiego Narodowe Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC), które każdego dnia przetwarza 60 000 zgłoszeń dotyczących tego typu naruszeń w internecie.

Pandemia COVID-19 bez wątpienia była jednym z czynników mających wpływ na wzrost skali problemu. Coraz bardziej niepokojąca staje się stale rosnąca liczba tworzonych przez dzieci materiałów o treściach seksualnych – Fundacja Internet Watch zaobserwowała aż 77% wzrost liczby „samodzielnych” materiałów seksualnych dzieci w latach 2019-2020. To kolejny negatywny trend, który wymusza zmianę międzynarodowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa dzieci online.

„Internet stał się centralnym elementem życia dzieci na całym świecie – zjawisko uwydatniła dodatkowo pandemia COVID-19. W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowaliśmy wzrost skali i złożoności wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie. Prezentowany raport i zawarte w nim dane powinny być dla nas wszystkich sygnałem alarmowym; razem musimy zintensyfikować reakcję środowiska międzynarodowego i stworzyć bezpieczniejszy cyfrowy świat dla wszystkich dzieci” mówi Iain Drennan, Dyrektor Wykonawczy WeProtect Global Alliance.

Raport 2021 Global Threat Assessment szczegółowo opisuje skalę i zakres zagrożenia zjawiska wykorzystywania seksualnego oraz niegodziwego traktowania dzieci w internecie. Opracowanie  ma na celu zachęcenie do podjęcia działań w tej kwestii, tak aby zmniejszyć ryzyko i zapobiegać incydentom oraz nadużyciom.

Trzy główne tezy raportu to:

W ramach raportu Economist Impact przeprowadziło globalne badanie doświadczeń z dzieciństwa ponad 5 000 młodych dorosłych (w wieku od 18 do 20 lat) w 54 krajach. Więcej niż jeden na trzech respondentów (34%) przyznał, że w młodym wieku został poproszony o zrobienie w internecie czegoś o charakterze jednoznacznie seksualnym, z czym czuł się niekomfortowo.

Co bardziej niepokojące, według badania Economist Impact, ponad połowa (54%) nastolatków w wieku od 18 do 20 lat doświadczyła krzywdy seksualnej online w dzieciństwie. Regiony,  gdzie zanotowano wyskoki odsetek respondentów, którzy doznali krzywdy seksualnej, to Ameryka Północna (71% respondentów) i Europa Zachodnia (65% respondentów). Europa Wschodnia i Wspólnota Niepodległych Państw z kolei znajdują się wśród regionów o jednym z najniższych wskaźników (44%) wykorzystywania seksualnego dzieci i niegodziwego ich traktowania w internecie.

W raporcie zawarto również wyniki ankiety wśród firm technologicznych, które wykazały, że większość z nich używa narzędzi do wykrywania materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (87% używa technologii „hash-matching”), ale tylko 37% używa obecnie narzędzi do wykrywania tzw. groomingu, czyli uwodzenia dzieci w internecie.

Global Strategic Response (GSR) opracowana przez WeProtect Global Alliance to międzynarodowa strategia mająca na celu zmniejszenie skali wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci online. Strategia wzywa nie tylko do międzynarodowej współpracy, przejrzystości działań i wdrażania odpowiednich technologii bezpieczeństwa w sieci, lecz także zmodyfikowania regulacji prawnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczniejszymi dzieciom w sieci oraz zwiększenia inwestycji w egzekwowanie przyjętych obostrzeń prawnych..

„Raport 2021 Global Threat Assessment wzywa do podjęcia działań, tak by powstrzymać jedno z największych zagrożeń naszych czasów. Wykorzystywanie seksualne zostawia ślad w psychice dziecka, który ciężko jest później wymazać, dlatego tak ważne jest by chronić najmłodszych. Odpowiednie regulacje i przepisy mogą ułatwić prewencję, a także  usprawnić wspólne działanie wszystkich podmiotów i organizacji zainteresowanych rozwiązaniem tego palącego problemu, w tym firm technologicznych. Organy ścigania muszą dysponować odpowiednim zasobami ludzkimi oraz sprzętem, aby sprostać rosnącej skali zagrożenia. Tylko jeśli będziemy współpracować, na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym, uda nam się odpowiednio reagować i zapobiegać takim przestępstwom” mówi Ylva Johansson, Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych.

Badanie Economist Impact wskazało również, że dziewczęta i respondenci, którzy określili się jako osoby transpłciowe/niebinarne, LGBQ+ i/lub niepełnosprawne, częściej doświadczali krzywd seksualnych w internecie w dzieciństwie, a respondenci, którzy zidentyfikowali się jako mniejszości rasowe lub etniczne, rzadziej szukali pomocy.

 • 57% kobiet i 48% mężczyzn przyznało, że doświadczyło co najmniej jednej krzywdy seksualnej online
 • 59% respondentów, którzy zidentyfikowali się jako osoby transpłciowe/niebinarne, doświadczyło krzywdy seksualnej w internecie, w porównaniu do 47% respondentów cis-seksualnych
 • 65% respondentów, którzy określili się jako LGBQ+, doświadczyło krzywdy seksualnej w internecie, w porównaniu do 46% osób niebędących osobami LGBQ+
 • 57% niepełnosprawnych respondentów doznało krzywdy seksualnej w internecie w porównaniu do 48% zdrowych
 • 39% respondentów z mniejszości rasowych lub etnicznych usunęłoby lub zablokowało osobę wysyłającą im treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, w porównaniu do 51% respondentów niebędących członkami mniejszości
 • 17% respondentów z mniejszości rasowych lub etnicznych rozmawiało o treści z zaufaną osobą dorosłą lub rówieśnikiem, w porównaniu do 24% respondentów niebędących członkami mniejszości

O WeProtect Global Alliance

WeProtect Global Alliance zrzesza ekspertów z rządów, sektora prywatnego i międzynarodowej społeczności w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami w internecie.

Sojusz stawia sobie za zadanie inspirowanie zaangażowania politycznego i praktycznego podejścia, aby uczynić świat cyfrowy bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci, zapobiegając wykorzystywaniu seksualnemu i długoterminowej krzywdzie.

W 2020 roku WeProtect Global Alliance wznowiło działalność jako niezależna organizacja i jest połączeniem dwóch inicjatyw:

• Komisja Europejskiej i  Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online, działającego przy Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, oraz WePROTECT Children, stworzonej przez rząd Wielkiej Brytanii organizacji będącej wielowymiarową i międzynarodową odpowiedź na problem wykorzystywania seksualnego dzieci online.ustanowiony przez rząd Wielkiej Brytanii jako globalna wielostronna odpowiedź na zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie

Sojusz składa się z przedstawicieli 98 rządów, 53 korporacji, 61 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 9 organizacji międzynarodowych.

Więcej informacji na: https://www.weprotect.org/ 

O Global Threat Assessment Report 2021

Opublikowany przez Sojusz Global Threat Assessment Report 2021 szczegółowo opisuje skalę i zakres zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem dzieci w internecie. Jego celem jest zmotywowanie środowisk międzynarodowych do działań ukierunkowanych na konkretny problem przy jednoczesnym podkreślaniu postępów osiągniętych do tej pory i wskazywaniu możliwości zmniejszenia ryzyka dla dzieci. Wszystko po to, aby zapobiegać nadużyciom.

Raport stanowi po części monografię, która przedstawia wyniki wielu międzynarodowych badań, w celu ich popularyzacji, nakreślenia całościowego obrazu zagrożenia oraz zestawienia niekompletnych bądź sprzecznych danych dla lepszego – bardziej wyważonego – ujęcia problemu.

Badania już przeprowadzone, zostały wsparte nowymi danymi jak:

 • Wywiady z funkcjonariuszami organów ścigania, rzecznikami praw dziecka, naukowcami, przedstawicielami branży technologicznej i innymi ekspertami.
 • Studia przypadków dostarczone przez organizacje członkowskie i ich partnerów.
 • Anonimowe badanie 32 globalnych firm technologicznych, które zostało przeprowadzone przez Sojusz we współpracy z Technology Coalition
 • „Winiety” wywiadowcze opracowane przez Crisp, wiodącego dostawcę technologii bezpieczeństwa online.

O Economist Impact Survey

Aby pomóc wypełnić globalną lukę w wiedzy na temat potencjalnej skali i zakresu krzywd seksualnych w internecie wobec dzieci, Economist Impact i WeProtect Global Alliance przeprowadziły badanie – przepytano ponad 5 000 osób w wieku od 18 do 20 lat w 54 krajach na całym świecie, które regularnie dostęp do internetu jako dzieci.

W ankiecie pytano respondentów o to czy doświadczyli krzywdy seksualne w internecie w dzieciństwie oraz w jakim stopniu byli na nie narażeni w młodym wieku.

Pytania dotyczyły czterech rodzajów krzywd seksualnych w iInternecie, zdefiniowanych jako:

 • Otrzymanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym od osoby dorosłej, którą respondent znał lub kogoś, kogo nie znał przed ukończeniem 18. roku życia.
 • Prośba o zachowanie w tajemnicy jednoznacznie seksualnej relacji online z osobą dorosłą, którą znali lub kimś, kogo nie znali.
 • Udostępnianie ich zdjęć o charakterze jednoznacznie seksualnym bez ich zgody (przez rówieśnika, osobę dorosłą, którą znali lub kogoś, kogo wcześniej nie znali).
 • Prośba o zrobienie czegoś o charakterze jednoznacznie seksualnym w internecie, z czym respondent czuł się niekomfortowo (przez rówieśnika, osobę dorosłą, którą znali lub kogoś, kogo wcześniej nie znali).

Definicja wykorzystywania seksualnego I niegodziwego traktowania dzieci w internecie:

Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz ich niegodziwe traktowanie, w którym istotną role odgrywają nowe technologie takie jak, internet czy inne formy bezprzewodowej komunikacji.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl