Zielony WSIiZ: nowa strategia Uczelni odpowiedzią na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem

Aktualności Edukacja

Tworzenie oferty edukacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia oraz realizacja badań naukowych wpisujących się w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – to najistotniejsze elementy nowej strategii Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Główną ideą, którą kierują się Władze uczelni, jest odpowiedzialność za zrównoważony rozwój, w tym również za stan środowiska naturalnego. Założenia związane z nową strategią zostały przedstawione na konferencji prasowej 28 września.

fot. Adam Janusz

Jak podkreśla Rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, dziś wszyscy muszą włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczelnie wyższe nie są pod tym względem wyjątkiem. Co więcej, to właśnie na uczelniach spoczywa przygotowanie młodych ludzi do podjęcia wyzwań związanych chociażby z kryzysem klimatycznym. Równie ważne są jednak także kwestie dotyczące poszanowania dla różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa.

Miło mi poinformować, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie właśnie przystąpiła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Szacunek dla różnorodności oraz równe traktowanie to wartości, które są dla nas ważne. Uwzględniamy je w działalności dydaktyczno-badawczej, polityce zatrudnienia czy realizując projekty dla otoczenia, przystąpienie do tej inicjatywy jest ważnym potwierdzeniem naszego zaangażowania – mówił w czasie konferencji rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024, nazywana Zieloną Strategią, została przyjęta jednogłośnie przez Senat Uczelni 27 września 2022 r. Zapisano w niej między innymi: Jesteśmy przekonani, że to studenci oraz pracownicy poprzez swoje postawy oraz oddolne inicjatywy i proaktywne podejście do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju, mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości życia lokalnej i globalnej społeczności.

fot. Adam Janusz

Zielona Strategia zakłada działania w 4 głównych obszarach, są to: Kształcenie, Badania i rozwój, Infrastruktura i organizacja oraz Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W obszarze Kształcenia już w tej chwili w zakresie zrównoważonego rozwoju Uczelnia oferuje specjalność na kierunku Zarządzanie II stopnia oraz studia podyplomowe, a w przygotowaniu są dwa zupełnie nowe kierunki studiów. Jak podkreśla Prorektorka ds. Nauczania dr Małgorzata Gosek na specjalistów z tego zakresu coraz większą uwagę zwraca rynek pracy: Tworząc te kierunki podążamy za rosnącymi dynamicznie potrzebami rynku pracy, który ma coraz więcej propozycji dla specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wprowadzamy także zagadnienia ZR do wszystkich programów kształcenia. Już od kilku lat studenci WSIiZ biorą udział w zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej, a teraz ruszają specjalne zajęcia dla studentów I roku. W tworzeniu oferty będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, które angażują się działania na rzecz klimatu i środowiska.

W obszarze Badania i rozwój duży nacisk będzie położony na wspieranie innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań podejmujących wyzwania określone w Agendzie 2030 czyli 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Już teraz uczelnia realizuje badania mające na celu poszanowanie środowiska, postęp społecznego i wzrost gospodarczy. Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata. Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, wymieniła te najważniejsze, finansowane z zewnętrznych programów badawczych. Wśród nich są między innymi:

Koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Zasadniczym celem jest opracowanie propozycji wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi. Nowy system ma — zwiększając dochody rolników — służyć realizacji ważnych zadań społeczno-gospodarczych, takich jak np. zwiększenie produkcji dobrej jakościowo żywności i zmniejszenie strat żywności.

Zastosowanie technik cyfrowych do automatycznego rozpoznawania raka skóry.

Cosmetic Valley – opracowanie kosmetyków naturalnych.

W obszarze Infrastruktura i organizacja nacisk jest położony na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie je wykorzystania (na przykład migracja danych do systemów opartych na chmurze pozwala znacząco zmniejszyć zużycie energii). Z kolei obszar Partnerstwa zakłada współpracę z organizacjami międzynarodowymi i ogólnopolskimi, ale również działania na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy i umiejętności (Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Akademia 50+).

Na polecenie Władz Uczelni powstał Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju WSIiZ w latach 2020-2021, w którym szczegółowo przeanalizowana została cała działalność placówki w kontekście realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (podczas konferencji przedstawiła go Dyrektorka Biura Mobilności i Projektów Międzynarodowych dr Justyna Berniak-Woźny). Takie raporty będą powstawać regularnie, aby móc obserwować proces realizowanych zmian oraz na bieżąco wprowadzać najbardziej potrzebne rozwiązania. Punkt wyjścia już jest obiecujący, ale nasze plany są bardzo ambitne i na pewno będziemy bardzo aktywni w realizacji założonej Strategii – podsumował Rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Do starań o zrównoważony rozwój jesteśmy zobligowani wszyscy, bo cywilizacja, w której żyjemy, zdaje się być cywilizacją samobójców – mówił na konferencji Prezydent WSIiZ, dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, nawiązując do swojego niedawnego artykułu, opublikowanego w „Rzeczpospolitej” oraz „Gazecie Wyborczej”. Jego zdaniem to młode pokolenie musi przekonać pokolenie swoich rodziców oraz dziadków do podjęcia bardzo szybkich i konkretnych działań. W każdej rodzinie musi się odbyć debata między młodym pokoleniem a starszym pokoleniem. Młode pokolenie musi przekonać kochające babcie kochających dziadków, co muszą zrobić, abyśmy mieli jutro, abyśmy mieli przyszłość. Nie ma innej drogi – mówił prof. Pomianek.

Wszystkie dokumenty oraz informacje na temat Zielonej Strategii WSIiZ są umieszczone na portalu internetowym WSIiZ w zakładce Zielony WSIiZ.

Zdjęcia Adam Janusz

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl